Naloge svetovalnega dela na šoli opravljajo:

  • Sabina Kelc, socialna delavka (socialno ekonomska vprašanja, zdravstveno varstvo, koordinacija dodatne strokovne pomoči, prešolanja učencev, skupnost učencev, šolska klima, kultura in učenje učencev od 1. do 5. razreda, učna pomoč učencem Romom). Kontakt: 02 250 43 18, sabinak@osfrsmb.si.
  • Mateja Ivankovič Bubić, psihologinja (koordinacija nadarjenih učencev, izbirni predmeti, posebni status, vpis v 1. razred, prevozi učencev v in iz šole, šolska klima, kultura in učenje učencev 6., 7. in 9. razreda, izvajanje dodatne strokovne pomoči). Kontakt: 02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si.
  • Urška Oblak, pedagoginja (karierna orientacija, raziskovalna dejavnost, izobraževanje na domu, šolski sklad, šolska klima, kultura in učenje učencev 8. razreda, izvajanje dodatne strokovne pomoči). Kontakt: 02 250 43 16, urskao@osfrsmb.si.

Izvajalke dodatne strokovne pomoči na šoli so pedagoginje Iris LipovšekNataša VeberPetra Jesenek BračkoNastja SpaskovićNataša Klemenc Žgajnar, specialno pedagoginjo nadomešča Anja Špur, mobilni specialni pedagoginji Sanja Brumen iz CIRIUS Kamnik in Lucia Geržinič iz OŠ Gustava Šiliha Maribor ter mobilna psihologinja, Martina Šrajner, iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.

Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Pomaga vsem udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda v šoli, telesnega, osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja, šolanja in karierne orientacije in na področju socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju za optimalen razvoj vsakega učenca v šoli, zato njeno delo temelji na posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oz. na naslednjo stopnjo izobraževanja, upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem razvoju; ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega okolja, iz katerega prihajajo učenci, upoštevanje splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti; ugotavljanje značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli (v oddelčni skupnosti, učnih skupinah, interesnih dejavnosti, pri pouku in zunaj njega).

Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije.

Da bi učenci najbolje izkoristili delo šole na učnem področju, tekom pouka, jih učitelji in ostali strokovni delavci spodbujamo k sodelovanju med poukom, urejenim potrebščinam in opravljanju šolskih obveznosti. Kljub temu se zaradi različnih faktorjev izkažejo pri učencih učne težave. Včasih so te pogojene s sposobnostmi, specifičnimi težavami ali ovirami, pomanjkljivim interesom, motivacijo, socialno ekonomskimi stiskami družin, nenadnih izrednih dogodkov.

  • Vsi učenci imajo možnost obiskovati DOPOLNILNI POUK, ki je prvi korak pri utrjevanju, dodatni razlagi snovi. Dopolnilni pouk je na šoli namerno umeščen v urnik ob terminih, ko na urniku ni predmetov iz obveznega predmetnika.
  • Če dopolnilni pouk ne zadošča, učence s soglasjem in razširjenim sodelovanjem s ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO vključimo v INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO UČNO POMOČ, ki jo izvajajo učitelji na šoli. Na tem mestu učencu v večini primerov učitelji pripravijo v soglasju s starši IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI, v katerem se izvajalec učne pomoči in ostali učitelji še bolj poglobijo v učenčeve težave in močna področja ter sproti načrtujejo delo in potrebne prilagoditve v procesu poučevanja.
  • V kolikor se pri učencu kljub sprotnemu poglobljenemu načrtovanju in prilagoditvam pri poučevanju ne kažejo napredki v znanju, lahko šola za učenca zaprosi za DODATNO STROKOVNO MNENJE ZUNANJO USTANOVO. Zunanja ustanova ustrezno svetuje staršem in učiteljem oziroma šolski svetovalni službi glede oblik in metod dela z učencem ali pa staršem predstavi naslednjo stopnjo pomoči.
  • Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju, ne napreduje, se staršem predlaga POSTOPEK USMERJANJA V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način je učenec v postopku morebitnega pridobivanja odločbe z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami in je usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami.

Na šoli izvajamo tudi dejavnosti prostovoljcev. Na ta način lahko zagotovimo vrstniško učno pomoč, ki je prav tako lahko dobrodošla in učinkovita. Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Maribor, v okviru katerega teče pomoč na Pika centru in laična pomoč na domu.

Šolska zdravnica Marjanca Stanko-Flakus, dr. med., spec. šol. med., se je z 2. 3. 2022 upokojila.

Iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor smo dobili ustno informacijo, da si morajo starši izbrati novega osebnega zdravnika za otroka, izmed šolskih zdravnikov na šolskem dispanzerju, ki so še na razpolago (v kolikor je bila osebni zdravnik vašega otroka ga. Marjanca Stanko-Flakus, dr. med. spec. šol. med.).

Prav tako v tem šolskem letu za našo šolo ne bo razporejen novi šolski zdravnik, ampak se bo dejavnost pokrivala s strani šolskih zdravnikov, ki so že na razpolago na šolskem dispanzerju.

Za vse potrebne informacije se starši lahko obrnete na telefonsko številko: 02/22-86-417 ali pridobite preko e-maila: sd.triaza@zd-mb.si . 

 

Za zobozdravstveno preventivo in kurativo skrbita: gospa Manja Zorec, dr. dent. med. (MATIČNA ŠOLA) in gospa Petra Gorenšek Granda, dr. dent. med. (PODRUŽNICA I. C. KOŠAKI).

Urnik Manje Zorec, dr. dent. med. (tel. št. 02 /22 86 505): ponedeljek, sreda in petek od 7:00 do 14:00, torek, četrtek od 12:30 do 19:30.

NAROČANJE : 1. Po telefonu v ordinacijskem času: 02 22 86 505, tel. naročanje je možno po urniku ordinacijskega časa( v kolikor ni odzivnosti, prosijo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v ambulanti). 2. Elektronsko na: sza.manja.zorec@zd-mb.si 3. Pisno po pošti: Zobna ambulanta Manja Zorec, Partizanska cesta 14a, 2000

Urnik Petre Gorenšek Granda, dr. dent. med. (tel št. 02/ 22 86 508): ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30, torek, četrtek in petek od 7.00 do 14.00.

NAROČANJE : 1. Po telefonu: 02 22 86 508 ; tel. naročanje je možno po urniku ordinacijskega časa (v kolikor ni odzivnosti, prosijo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v ambulanti). 2. e-pošta: sza.petra.gorensek@zd-mb.si 3. po klasični pošti: zobna ambulanta Petra Gorenšek , Partizanska c. 14 a, 2000 Maribor

POMEMBNE INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJU NA DOMU ZA STARŠE IN UČENCE 

Zakonodaja izobraževanje na domu ureja in opredeljuje v Zakonu o osnovni šoli in v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Natančno zapisane člene najdete na tem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 (Zakon o osnovni šoli) ter http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583 (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli), zbrali smo jih tudi spodaj na koncu dokumenta (Priloga 1 in Priloga 2). 

Ob vsem zapisanim poudarjamo, da mora učenec, ki se izobražuje na domu, pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot bi ga če bi se izobraževal v šoli. Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija. Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni. Pisni izpit se opravlja pri predmetih SLJ, MAT in TJA, ostali izpiti so ustni. 

V skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/22 bodo izpiti učencev, ki se izobražujejo na domu, potekali med 3. 5. 2022 in 24. 6. 2022 ter še med 18. 8. 2022 in 31. 8. 2022. 

Glede na razred se preverja in ocenjuje znanje učenca, ki se izobražuje na domu, pri naslednji predmetih: 

1. do 3. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO

4. do 6. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO TJA PISNO IN USTNO 

7. do 9. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO TJA PISNO IN USTNO ZGO USTNO DKE (7. in 8. r.) USTNO ŠPO USTNO EN NARAVOSLOVNI PREDMET USTNO EN DRUŽBOSLOVNI PREDMET USTNO EN PREDMET S PODROČJA UMETNOSTI USTNO 

Če vaš otrok obiskuje 7., 8. ali 9. razred, staršem posredujemo izjavo staršev o izbiri predmetov, ki jih bo učenec opravljal v času izpitov. 

Osnova za usvojeno znanje so učni načrti posameznih predmetov (povezavo do njih najdete tukaj https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/), v katerih so zapisani standardi znanja. 

Starši morate šolo o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti najkasneje do začetka šolskega leta, tj do 31. 8. Zakon ne zahteva, da bi starši morali opredeliti ali utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljate to pravico, morate pa šolo obvestiti za vsako leto posebej. Prav tako šola te pravice ne more zavrniti, če pa učenec ocenjevanj znanja ob koncu šolskega leta ne opravi uspešno, se učenec v prihodnjem šolskem letu izobražuje v šoli. 

Za izvedbo izobraževanja na domu ste odgovorni starši otroka. Tako šola nima obveznosti do posredovanja učnega gradiva kot tudi ne do vključevanja učenca v različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti šole iz obveznega in razširjenega programa. 

Starši se lahko med letom odločite, da otrok prekine izobraževanje na domu in se vrne v šolo, vendar mora učenec nadoknaditi morebitne vrzeli v znanju. Šola in starši se bi v tem primeru dogovorili, koliko časa bo potekala prilagoditev otroka na ponovno šolsko izobraževanje. Starši v tekočem šolskem letu, ko se je otrok vrnil v šolo, ne morete v tem šolskem letu otroka ponovno vključiti v izobraževanje na domu. 

Učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljajo tudi NPZ. Zanje se uporablja določba, da je NPZ za učence 6. in 9. razreda obvezno. Šola vas bo pravočasno seznanila z navodili in roki za NPZ, v primeru če vaš otrok obiskuje 6. ali 9. razred. 

Učenec ima pravico do učbenikov iz učbeniškega sklada in do delovnih zvezkov, za katere v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole poskrbi Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.  

Ker je tako kot vaše poslanstvo, poslanstvo staršev, tudi naše največja korist otrok, smo na šoli odprti za pogovor z vami o izobraževalnih in vzgojnih izzivih, s katerimi bi se srečali pri izobraževanju in vzgoji vašega otroka. Ob upoštevanju veljavnih pogojev in dogovorov z razredniki ste dobrodošli na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. 

Za pomoč, informacije ali razgovor o izobraževanju na domu se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. 

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost